1. Instituut Spijksma is gevestigd te Nuenen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80496733.
 2. Door inschrijving via de website van Instituut Spijksma, per e–mail, telefonisch of via een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier komt een cursusovereenkomst tot stand met Instituut Spijksma. Zodra de overeenkomst door Instituut Spijksma is bevestigd is deze bindend.
 3. De ouder/verzorger van de cursist heeft 14 dagen bedenktijd (deze geldt alleen als er langer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus is ingeschreven) om de cursus kosteloos te annuleren.
 4. Instituut Spijksma verplicht zich bij de klassikale cursussen tot het verzorgen van de cursus en tot het ter beschikking stellen van het lesmateriaal en de benodigde laptops. De laptops zijn in goede staat en worden ter beschikking gesteld door Instituut Spijksma.
 5. De cursist kan gevraagd worden de laptop vanuit de auto van de docent naar het leslokaal te brengen.
 6. Tijdens het gebruik van de laptop behandelt de cursist deze zorgvuldig en brengt geen wijzigingen aan in de software van de laptop.
 7. Schade, door onoordeelkundig gebruik toegebracht aan de laptop, wordt verhaald op de cursist.
 8. De cursist volgt de instructies van de docent tijdens de lessen op en maakt het opgegeven huiswerk op de computer thuis.
 9. De docent volgt de vorderingen van de cursist en pleegt zo nodig overleg met de ouder/verzorger.
 10. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat verstrekt Instituut Spijksma eenmalig een diploma aan de cursist.
 11. Diploma’s worden of via school verstrekt of per post thuis bezorgd bij de cursist.
 12. Het cursusgeld wordt of in zijn geheel voor aanvang van de cursus voldaan of via 3 opeenvolgende maandelijkse termijnen. In het laatste geval dient de laatste termijn uiterlijk voor de 9e les te worden voldaan.
 13. Reeds betaald cursusgeld wordt in geen enkel geval gerestitueerd.
 14. Het niet volgen van de lessen en/of examen ontheft de ouder/verzorger van de cursist niet van de betalingsverplichting.
 15. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, worden extra administratiekosten aan de ouder/verzorger van de cursist doorberekend. Incassokosten komen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist.
 16. Indien de cursist in termijnen wenst te betalen en zich niet houdt aan de vastgestelde betalingstermijnen, dus betalingen niet tijdig verricht, behoudt Instituut Spijksma zicht het recht voor om alle openstaande posten in 1x in rekening te brengen.
 17. Instituut Spijksma behoudt het recht om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 18. De cursist onthoudt zich tijdens de lessen van verstoring van de orde. Van een dergelijke gebeurtenis wordt de ouder/verzorger op de hoogte gesteld.
 19. Indien de cursist door medische redenen de cursus niet kan volgen, vindt overleg plaats tussen ouder/verzorger en Instituut Spijksma en wordt de mogelijkheid geboden om tegen een geringe vergoeding de cursus in het volgende schooljaar te volgen.
 20. Met de persoonsgegevens van de cursist wordt strikt vertrouwelijk omgegaan.
 21. De ouder(s), verzorger(s) van de cursist geeft een gewijzigd adres/e–mailadres/telefoonnummer door aan Instituut Spijksma.
 22. Indien een ouder/verzorger van de cursist een klacht wenst in te dienen m.b.t. de cursus computertypen die Instituut Spijksma verzorgt, dan kan dit telefonisch, per e–mail of per brief. Klachten worden vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst. Indien de ouder/verzorger van de cursist dit wenst zal er een onafhankelijke derde partij bij betrokken worden om de klacht verder af te handelen. Klachten , alsmede de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 2 jaar. Instituut Spijksma biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde partij. De uitspraak van deze onafhankelijke derde partij is bindend. Instituut Spijksma heeft hiervoor een overeenkomst met mw. T. Bakker. Bij de afhandeling van een klacht zal Instituut Spijksma verwijzen naar de Algemene Voorwaarden.
 23. Diplomagarantie (klassikale cursus) indien de cursist alle lessen bijwoont en het huiswerk naar behoren maakt (d.w.z. minimaal anderhalf uur per week oefent gedurende de gehele cursus) garandeert Instituut Spijksma een typediploma voor de deelnemende cursist. Mocht de cursist niet slagen, dan kan er of opnieuw examen worden gedaan of de cursus mag kosteloos opnieuw gevolgd worden. Diplomagarantie (online) indien de cursist zeker 5 (of meer) opeenvolgende maanden anderhalf uur per week oefent garandeert Instituut Spijksma een typediploma voor de deelnemende cursist. Mocht de cursist niet slagen, dan kan er of opnieuw examen worden gedaan of de cursus mag kosteloos opnieuw gevolgd worden.
 24. Geldigheidsduur licentie typeprogramma bij de klassikale cursus bedraagt het totale aantal lesweken plus 2 weken na de laatste klassikale les. Bij de online cursus is de geldigheidsduur 1 jaar (deze periode gaat in na betaling van het lesgeld).
 25. De licentie is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Mocht Instituut Spijksma bemerken dat de licentie toch door derden wordt gebruikt, wordt het account van de cursist per ommegaande geblokkeerd.
 26. In situaties waarin het voor Instituut Spijksma wegens overheidsbesluiten en/of andere besluitvorming niet mogelijk is om fysiek les te geven op een cursuslocatie (zoals bv. een lockdown of bij andere calamiteiten e.a), zal er worden getracht om in eerste instantie de cursus doorgang te laten geven op een andere cursuslocatie in de omgeving. Mocht dit ook niet mogelijk zijn, dan wordt de cursus digitaal op afstand verzorgd.