1. Instituut Spijksma is gevestigd te Nuenen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80496733.
 2. Door inschrijving via de website van Instituut Spijksma, per e–mail, telefonisch of via een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier komt een cursusovereenkomst tot stand met Instituut Spijksma. Zodra de overeenkomst door Instituut Spijksma is bevestigd is deze bindend. Alle informatie die door Instituut Spijksma verstrekt wordt aan de (ouder/verzorger van de) cursist is altijd waarheidsgetrouw en accuraat.
 3. De ouder/verzorger van de cursist heeft 14 dagen bedenktijd (deze geldt alleen als er langer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus is ingeschreven) om de cursus kosteloos te annuleren (herroepingsrecht).
 4. Instituut Spijksma verplicht zich bij de klassikale cursussen tot het verzorgen van de cursus en tot het ter beschikking stellen van het lesmateriaal en de benodigde laptops. De laptops zijn in goede staat en worden ter beschikking gesteld door Instituut Spijksma.
 5. De cursist kan gevraagd worden de laptop vanuit de auto van de docent naar het leslokaal te brengen.
 6. Tijdens het gebruik van de laptop behandelt de cursist deze zorgvuldig en brengt geen wijzigingen aan in de software van de laptop.
 7. Schade, door onoordeelkundig gebruik toegebracht aan de laptop, wordt verhaald op de cursist.
 8. De cursist volgt de instructies van de docent tijdens de lessen op en maakt het opgegeven huiswerk op de computer thuis.
 9. De docent volgt de vorderingen van de cursist en pleegt zo nodig overleg (met de ouder/verzorger indien de cursist minderjarig is) .
 10. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat verstrekt Instituut Spijksma eenmalig een diploma aan de cursist. Indien een cursist zakt voor het examen, dan wordt er contact opgenomen met de cursist of  ouder/verzorger en vervolgens de mogelijkheid besproken en aangeboden om een herexamen te doen. Als de cursist niet bereid is om een herexamen te maken, kan er nimmer aanspraak gemaakt worden op de niet geslaagd=geld terug garantie.
 11. Diploma’s worden of via school verstrekt of per post thuis bezorgd bij de cursist.
 12. Het lesgeld wordt in zijn geheel voor aanvang van de cursus voldaan of betaald in opeenvolgende maandelijkse termijnen. Bij betaling in termijnen geldt, dat de 1e termijn te allen tijde voor aanvang van de cursus voldaan dient te zijn (de laatste termijnbetaling dient altijd 14 dagen voor de laatste lesdag voldaan te zijn).
 13. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.
 14. Het niet volgen van de cursus of lessen ontheft de ouder/verzorger van de cursist niet van de betalingsverplichting.
 15. Indien betalingsverplichtingen niet worden nagekomen, worden extra administratiekosten aan de ouder/verzorger van de cursist doorberekend. eventuele incasso en/of buitengerechtelijke kosten komen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist, indien betaling uitblijft.
 16. Instituut Spijksma behoudt het recht om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 17. De cursist onthoudt zich tijdens de lessen van verstoring van de orde. Mocht dit onverhoopt toch plaatsvinden, dan zal Instituut Spijksma afhankelijk van de ernst van de zaak in eerste instantie altijd proberen om in gesprek te gaan met de ouder/verzorger. Indien het hiermee niet is afgedaan, zal Instituut Spijksma een eenmalige schriftelijke waarschuwing sturen naar de ouder/verzorger van de cursist. In het uiterste geval behoudt Instituut Spijksma zich het recht voor om een cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen, hiermee vervalt de betalingsverplichting niet.
 18. Indien de cursist door medische redenen de cursus niet kan volgen, vindt overleg plaats tussen ouder/verzorger en Instituut Spijksma. De cursuslicentie zal indien nodig in dat geval kosteloos worden verlengd, zodat de cursist de gelegenheid heeft om de cursus in een later stadium toch af te ronden.
 19. Met de persoonsgegevens van de cursist wordt strikt vertrouwelijk omgegaan m.i.v. de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 20. De ouder(s), verzorger(s) van de cursist geeft een gewijzigd adres/e–mailadres/telefoonnummer door aan Instituut Spijksma.
 21. Indien een ouder/verzorger van de cursist een klacht wenst in te dienen m.b.t. de cursus computertypen die Instituut Spijksma verzorgt, dan kan dit per e–mail of per brief (Postadres: Instituut Spijksma, Velakker 12, 5672 PH  Nuenen). Klachten worden vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst. Mocht de klacht niet binnen 4 weken afgehandeld kunnen worden, dan zal Instituut Spijksma de klant uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht informeren per e-mail met een indicatie hoe het lang het nog gaat duren voordat de cursist een uitvoerige reactie tegemoet kan zien. Indien de ouder/verzorger van de cursist dit wenst dan zal een onafhankelijke derde betrokken worden om de klacht verder af te handelen. Wij hebben een overeenkomst hiervoor met mw. T. Bakker. Klachten, alsmede de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 2 jaar. Instituut Spijksma biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde partij. De uitspraak van deze onafhankelijke derde partij is bindend. Bij de afhandeling van een klacht zal Instituut Spijksma verwijzen naar de Algemene Voorwaarden.
 22. Diplomagarantie: indien de cursist alle lessen bijwoont en het huiswerk naar behoren maakt (d.w.z. minimaal 100 minuten per week oefent gedurende de gehele cursus) garandeert Instituut Spijksma een typediploma voor de deelnemende cursist. Mocht de cursist vervolgens onverhoopt toch niet slagen voor het normale examen en het herexamen, zal het betaalde lesgeld worden terugbetaald aan de klant.
 23. Geldigheidsduur licentie typeprogramma bedraagt het totale aantal lesweken plus 2 weken na de laatste les.
 24. De softwarelicentie die door Instituut Spijksma aan de cursist wordt verstrekt is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Mocht Instituut Spijksma bemerken dat de licentie toch door derden wordt gebruikt, wordt het account van de cursist per ommegaande geblokkeerd.
 25. In situaties waarin het voor Instituut Spijksma wegens overheidsbesluiten en/of andere besluitvorming niet mogelijk is om fysiek les te geven op een cursuslocatie (zoals bv. een lockdown of bij andere calamiteiten e.a), zal er worden getracht om in eerste instantie de cursus doorgang te laten geven op een andere cursuslocatie in de omgeving. Mocht dit ook niet mogelijk zijn, dan wordt de cursus digitaal op afstand verzorgd.