1. Instituut Spijksma is gevestigd te Nuenen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17095204.
 2. Door inschrijving via de website van Instituut Spijksma, per e–mail, telefonisch of via het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier komt een cursusovereenkomst tot stand met Instituut Spijksma. De overeenkomst wordt door Instituut Spijksma bevestigd en is hiermee bindend.
 3. De ouder/verzorger van de cursist heeft 14 dagen bedenktijd (deze geldt alleen als er langer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus is ingeschreven) om de cursus kosteloos te annuleren.
 4. Instituut Spijksma verplicht zich tot het geven van de cursus en tot het ter beschikking stellen van het lesmateriaal en de benodigde laptops. De laptops zijn in goede staat en worden ter beschikking gesteld door Instituut Spijksma.
 5. De cursist kan gevraagd worden de laptop vanuit de auto van de docent naar het leslokaal te brengen.
 6. Tijdens het gebruik van de laptop behandelt de cursist deze zorgvuldig en brengt geen wijzigingen aan in de software van de laptop.
 7. Schade, door onoordeelkundig gebruik toegebracht aan de laptop, wordt verhaald op de cursist.
 8. De cursist volgt de instructies van de docent tijdens de lessen op en maakt het opgegeven huiswerk op de computer thuis.
 9. De docent volgt de vorderingen van de cursist en pleegt zo nodig overleg met de ouder/verzorger.
 10. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat verstrekt Instituut Spijksma eenmalig een diploma en cijferlijst aan de cursist.
 11. Bij onvoldoende resultaat kan de cursist gratis eenmalig een herexamen afleggen. Tijdstip en plaats worden in overleg vastgesteld.
 12. Het cursusgeld voor de klassikale cursus bestaat uit lesgeld en examengeld. Lesgelden worden of in zijn geheel voor aanvang van de cursus voldaan of via 6 opeenvolgende maandelijkse termijnen. In het laatste geval dient de laatste termijn uiterlijk voor de 11e les te worden voldaan. Het examengeld wordt vanaf 1 maand voor aanvang van het examen in rekening gebracht. Examengelden dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van het examen te worden voldaan.
 13. Reeds betaalde les en examengelden worden niet gerestitueerd.
 14. Het niet volgen van de lessen ontheft de ouder/verzorger van de cursist niet van de betalingsverplichtingen.
 15. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, worden extra administratiekosten aan de ouder/verzorger van de cursist doorberekend. Incassokosten komen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist.
 16. Instituut Spijksma behoudt het recht om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 17. De cursist onthoudt zich tijdens de lessen van verstoring van de orde. Van een dergelijke gebeurtenis wordt de ouder/verzorger op de hoogte gesteld.
 18. Indien de cursist door medische redenen de cursus niet kan volgen, vindt overleg plaats tussen ouder/verzorger en Instituut Spijksma en wordt de mogelijkheid geboden om tegen een geringe vergoeding de cursus in het volgende schooljaar te volgen.
 19. Met de persoonsgegevens van de cursist wordt strikt vertrouwelijk omgegaan.
 20. De ouder(s), verzorger(s) van de cursist geeft een gewijzigd adres/e–mailadres/telefoonnummer door aan Instituut Spijksma.
 21. Indien een ouder/verzorger van de cursist een klacht wenst in te dienen m.b.t. de cursus computertypen die Instituut Spijksma verzorgt, dan kan dit telefonisch, per e–mail of per brief. Klachten worden vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst. Indien de ouder/verzorger van de cursist dit wenst zal er een onafhankelijke derde partij bij betrokken worden om de klacht verder af te handelen. Klachten , alsmede de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 2 jaar. Instituut Spijksma biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde partij. De uitspraak van deze onafhankelijke derde partij is bindend. Instituut Spijksma heeft hiervoor een overeenkomst met mw. T. Bakker. Bij de afhandeling van een klacht zal Instituut Spijksma verwijzen naar de Algemene Voorwaarden.
 22. Indien een cursist niet mocht slagen voor het examen en herexamen, dan wordt het volledige lesgeld op verzoek geheel gerestitueerd, indien er gedurende 6 maanden minimaal 5 x per week een half uur is geoefend bij de Online cursus en de Online cursus met begeleiding. Bij de klassikale cursus geldt dat er tussen de 1e les en het examen gedurende 5 dagen per week minimaal een half uur per dag is geoefend en alle lessen zijn bijgewoond.
 23. Geldigheidsduur licentie typeprogramma bij de klassikale cursus bedraagt het totale aantal lesweken plus 2 weken na de laatste klassikale les. Bij de online cursus is de geldigheidsduur 6 maanden (deze periode gaat in na betaling van het lesgeld).
 24. De licentie is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.